610. 6Six10Ten Shoes

610. 6Six10Ten Shoes610. by Me.